Sénateur Goulet
Sénateur membre de la Commission des Finances
Abonné·e de Mediapart

75 Billets

0 Édition

Billet de blog 4 mars 2015

French MP in Syria : my opinion ( article in Farsi )

Sénateur Goulet
Sénateur membre de la Commission des Finances
Abonné·e de Mediapart

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

ناتالي گوته سناتور UNIاز اورن، رييس ميسييسون تيق سد برريار مبييارز يهسييك ييب كهاي جهييابي يييا ييك فسهييييون بیسيييايد را يييس ييييا یياين ، باوري مربميان ييا را ایيييایف فيياسر، سساسيييي ار يييا »بلقك« معرفف سواه مرب. مالقات يا ي م مالقات را رشار اس ، ميالك اين است؟ من پسش از آن مفگيويك ميك هيس وقيت سيوريك یبوب ام، ما بيگر بر آیجا سفارتخایك یي اريك وضعست رك ح مافف ريسن ريازيگران ميك هير اي بوگایك باری و بر صينكهاي مخيهف رازي مفمنن پسچس است یسروهاي معي ل و ميي ان آیهيا بر مواضع سوب مرّببی و حامك جنايي ار هيچنيان بر ق رت ولف آيا سفر هار یياين راي رك بولت مرروط مف و اين سفر »سصوصف«، موضيو تفييسر ميع ب حيف بر رسن مقامات يالفرتبك بولت تهقيف مف ؟ اگر ای مف ف ر منسك از ييك ريرن، اجاز باب مف وب رك يك فسهيون مك منيخب مربم یسيت، هر ررب و يا ريد را بر صيفيك تهوييييون رك هك رباف ، آیهك رك یام بولت فرایيك و وزير امور سارجك ان واز ررن بيگر، یياين گان ميربم را ررای ایيخاب ان کك مد توان ريا ان مخيالف روب، سرزیش منن هيك اينها ج ل تييل یاپذير و یامنصفایك است .سيييييييييييريقل رسيييييييييييايسك یياين گان مخياری رك سهسقك سوب و ريا هيينيك خصف ميافرت منن اگر بيوت را ين رايي رراي فافست ، موضيو را ريك مرجيع صيالحسي ار ايالم منن بر مورب هساتهياي بوسييف بو مشيور اين سفرها راي را قواي ي مك هر يك از مجهيسن بقسقاً تعريف مرب ای ، را بر یظر گرفين مقررات فنف و ایيظامد منطبد را . رنارراين، آري، حد ريا آقياي شر ير يرييس است: یياين گان مطهقاً آزابی هر جا مفسواهني رروی و هر ك مفسواهن رگوين بر ايين حيال، ما بر يك صينة روایف مك رك حقوق مرروط یسيت و رك فرصت رييگف بارب، هييسك بر اين قهييرو، گفيگيو رييسار اسيت سساسيت فرایيك بر تعقسب رييساري از مشيورها، بر صي ب منيوی مربن رشار اس ، قاتل مربم سيوريك اسيت بر حالف مك وسسك ن اوضا تا حي وب رييساري، یيسجك ق رت گرفين بايش است و ح ومت سيوريك بر یقش قاتل بو هر بر ررارر ايين ب يين رف يرم ظاهر است آيا وقت نسن مالقيات »سصوصيف« رسس است؟ اگر ایيقاب از بولييان یيبت رك اين و يا آن موضييو و يييا اييين و يييا آن تصيييسك بررواريي سساسفمان مجاز است، رك رور سينيف بر سيارا از ش ضيهعف ي5+1 فرایييك حيرن سيوب را مفزیي فرایيك راي يك ص ا سيخن رگويي هيچنيان ميك بولت بر سك سال پسش بر سصوص سيفر ريك اييران، قس و رط مهيف اييالم ميرب، سيفري ريك منظيور گرب گري و ر ون فوريت ور ون هس قيرار مالقيات سساسف قس و ررف آیق ر اليامآور ميك ميا از تييرآ آی ييك وسييسهك قييرار یگسييريك و مييار سساسيييي اران را مخيييل ی نييسك از آن شكپو ييف مربيك. یياين گان راي بر سفرهاي سوب آزاب را ين ، آیها راي ريواین هر جيا ميك مي ين اسيت ريك گفيگو و تبابل یظر رپربازی و واقعسيات را بر جايف مك مفرسنن برك منني و ريينجن گویيك مفتوان از حال پناهني گان سيوري سبيربار ي ، ر ون آی ك ريك اربوگيا پناهجوييان بر ترمسيك یرفييت گویييك مفتييوان از واقعسييت زیيي گف فهيطسنسان راسبر ن ر ون آی ك اه يا »تربب منن « از اييتهاي رازرسف یبوب. آري، راي رك سوريك سفر مرب؛ امّيا آييا شزم است را اس مالقات مرب؟ بر اين رار هيچنان مك گفيكام، من مالحظاتف بارم ررگربيك رك واقعست سساسف و رراي ييافين ييك را حل رسن يشيسك ريك قررایسيان ف ير منيسك و جايت قبول ميوولست اييال و رك ويژ رفتيرمّيف و بوبلفهاي مجرمایك سوب را مك رك ایيكزیفهاي ق رتهاي ريرگ هرت بارب، رپيذيريك سيرایجام، سازمانهاي مهيك رسناليههيف را ري ون تي يك از سواب گران رس ار منسك تيا ريوایني از مشييار مربم رفگنا جهوگسري منن ك، ايين رفتيرميف رك منيلك رمت مييقسك بر اين جنايات است

Bienvenue dans le Club de Mediapart

Tout·e abonné·e à Mediapart dispose d’un blog et peut exercer sa liberté d’expression dans le respect de notre charte de participation.

Les textes ne sont ni validés, ni modérés en amont de leur publication.

Voir notre charte

À la Une de Mediapart

Journal — Violences sexuelles
Violences sexuelles : Damien Abad nommé ministre malgré un signalement adressé à LREM
L’ancien patron des députés LR, Damien Abad, a été nommé ministre des solidarités en dépit d'un signalement pour des faits présumés de viols adressé à LREM et LR par l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Deux femmes, dont Mediapart a recueilli les témoignages, l’accusent de viols, en 2010 et 2011. Il conteste les faits.
par Marine Turchi
Journal — Politique
Pap Ndiaye fait déjà face au cyclone raciste
La nomination de Pap Ndiaye au ministère de l’éducation nationale a fait remonter à la surface le racisme structurel de la société française et de sa classe politique, une vague qui charrie avec elle la condition noire et la question coloniale. La réaction de l’exécutif, Emmanuel Macron en tête, donnera une première indication sur la tonalité du quinquennat.
par Ilyes Ramdani
Journal
En Italie, la post-fasciste Giorgia Meloni cherche à faire oublier ses racines
Elle espère devenir l’an prochain la première femme à présider le Conseil en Italie. Héritière d’un parti post-fasciste, ancienne ministre de Berlusconi, Giorgia Meloni se démène pour bâtir un parti conservateur plus respectable, en courtisant l’électorat de Matteo Salvini. Une tentative périlleuse de « dédiabolisation ».
par Ludovic Lamant
Journal
Mario Vargas Llosa, Nobel de l’indécence
L’écrivain péruvien de 86 ans, entré à l’Académie française en fin d’année dernière, vient de déclarer sa préférence pour Bolsonaro face à Lula. Cette nouvelle prise de position politique reflète un parcours intellectuel de plus en plus contesté, marqué par des soutiens à des figures d’extrême droite en Amérique mais aussi de la droite dure en Espagne. Une enquête du n° 20 de la « Revue du Crieur », disponible en librairie. 
par Ludovic Lamant

La sélection du Club

Billet de blog
Greenwashing et politique : le bilan environnemental d'Emmanuel Macron
[Rediffusion] Talonné dans les sondages par Marine Le Pen, le président-candidat Macron a multiplié dans l'entre-deux-tours des appels du pied à l’électorat de gauche. En particulier, il tente de mettre en avant son bilan en matière d’environnement. Or, il a peu de chances de convaincre : ses actions en la matière peuvent en effet se résumer à un greenwashing assumé.
par collectif Chronik
Billet de blog
Villages morts, villes vivantes
Nouvelle édition de « Printemps silencieux » (Wildproject). La biologiste américaine Rachel Carson avait raison bien avant tout le monde. Dans de nombreux villages de France, les oiseaux sont morts. Carson nous dessille les yeux au moment où une nouvelle équipe ministérielle veut accélérer la transition écologique. (Gilles Fumey)
par Géographies en mouvement
Billet de blog
Le stade grotesque (la langue du néolibéralisme)
[Rediffusion] Récemment, je suis tombée sur une citation de la ministre déléguée à l’industrie, Agnès Pannier-Runacher... Il y a beaucoup de façons de caractériser le capitalisme actuel. À toutes définitions politiques et économiques, je propose d'ajouter la notion de grotesque.
par leslie kaplan
Billet de blog
Quand Macron inventait « l'écologie de production » pour disqualifier les pensées écologistes
[Rediffusion] Au cours de son allocution télévisée du 12 juillet 2021, Emmanuel Macron a affirmé vouloir « réconcilier la croissance et l'écologie de production ». Innovation sémantique dénuée de sens, ce terme vise à disqualifier les pensées écologistes qui veulent au contraire poser des limites, sociales et écologiques, à la production. Macron, qui veut sauver la croissance quoi qu'il en coûte, n'en veut pas.
par Maxime Combes